fbpx

Rijles en de verlengde lockdown

*English below \/

Nadat op dinsdag 12 januari bekend is geworden dat de geldende lockdown en bijbehorende maatregelen verlengd worden, heeft dat ook gevolgen voor je rijopleiding. Welke gevolgen dat precies voor jou heeft, kun je hieronder zien.

De eerste groep bestaat uit de leerlingen die nog niet begonnen zijn en een proefles gepland hadden staan in de periode tot 9 februari. (1)

De tweede groep bestaat uit leerlingen die relatief kort geleden begonnen zijn en nog volop aan het lessen. Je hebt je theorie-examen nog niet of nog maar net gehaald. (2)

De derde groep is voor de leerlingen die een tussentijdse toets en/of een praktijkexamen gepland hebben staan na 9 februari (3).

Je behoort tot de laatste groep als jij een toets en/of examen gepland hebt in de periode tussen 19 januari en 9 februari (4).

  1. Jij had je proefles gepland staan, maar die gaat nu helaas niet door. Omdat er nu geen leerlingen geslaagd zijn en ik voor de meeste leerlingen nog geen nieuwe examendatum heb kunnen plannen, heb ik nog geen ruimte in de agenda. Zodra bekend is wanneer er weer rijlessen gegeven kunnen worden, kan ik voor jouw eerste rijles een afspraak maken. Tegen 9 februari neem ik contact met je op.
  2. Je kunt vanaf vier weken voor 9 februari, dus vanaf 12 januari, weer rijlessen inplannen. Ik wil je vragen om dan in eerste instantie maximaal 1! rijles per week in te plannen. Misschien dat er later meer ingepland kan worden. Of de rijlessen ook daadwerkelijk plaats gaan vinden, zal duidelijk worden als 9 februari dichterbij komt.
  3. CBR stelt alle toetsen en examens uit tot na 9 februari. Dat betekent dat eerst de leerlingen met een examen in de lockdown-periode aan de beurt zijn en daarna waarschijnlijk jouw geplande toets en/of examen. Het is nog niet duidelijk of deze dan plaats gaat vinden op de oorspronkelijke datum. Zodra daar duidelijkheid over komt, laat ik dat zo spoedig mogelijk weten.
  4. Jouw toets en/of examen wordt uitgesteld tot na 9 februari. De dag na je eigenlijke examen-/toetsdatum kan ik een nieuwe datum voor je reserveren. Daarvoor neem ik persoonlijk contact met je op. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel kan het zijn dat je misschien nog wat extra rijlessen wilt nemen om wat extra te oefenen, dat kan natuurlijk altijd. Hier zijn wel de normale rijleskosten aan verbonden.

Lees hier het officiële bericht van CBR.

Ondanks de teleurstelling van het aantal besmettingen en dit bericht over wat dit betekent voor je rijopleiding, wens ik jou en iedereen om je heen alle gezondheid toe.

Vriendelijke groet van Martijn

De Rijmeester

*English*

After it was announced on Tuesday 12th of January the current lockdown and associated measures will be extended, this will have consequences for your drivers training. You can see below what this means for you.

The first group consists of students who have not yet started and who had planned a trial lesson in the period until February 9th. (1)

The second group consists of students who started recently and are still learning. You have not yet or have only just passed your theory exam. (2)

The third group is for students who have an intermediate test and / or a practical exam scheduled after February 9th (3).

You belong to the last group if you have scheduled a test and / or exam in the period between January 19th and February 9th (4).

  1. You planned your trial lesson, but unfortunately it is canceled now. Because no students have passed now and I have not yet been able to plan a new exam date for most students, I have no room in my agenda yet. As soon as it is known when driving lessons can be given again, I can make an appointment for your first driving lesson. I will contact you by 9th of February.
  2. You can schedule driving lessons again from four weeks before 9th of February, so from January 12. I would like to ask you to initially give a maximum of 1! driving lessons per week. Maybe more can be scheduled later. Whether the driving lessons will actually take place will become clear as February 9 approaches.
  3. CBR postpones all tests and exams until 9th of February. This means that first its the turn of the students with an exam in the lockdown period and then probably your planned test and / or exam. It is not yet clear whether this will take place on the original date. As soon as this becomes clear, I will let you know as soon as possible.
  4. Your test and / or exam will be postponed until after 9 February. I can reserve a new date for you the day after your actual exam / test date. For this I will contact you personally. There are no extra costs. You may want to take some extra driving lessons to practice some extra, of course that is always possible. The normal driving lesson costs are attached to this.

Read CBR’s official message here.

Despite the disappointment of the number of infections and this message about what this means for your drivers training, I wish you and everyone around you all health.

Kind regards from Martijn

The Rijmeester

Hulp nodig?